Недвижими имотиморе България

Декларация за поверителност / Cookies

  1. Home
  2. / Декларация за поверителност / Cookies

Политика за защита на личните данни на уеб сайта www.bgaderes.com

 

Уеб сайтът www.bgadres.com ( наричан за краткост „уеб сайт”) се управлява от „БГ Адрес” ЕООД, ЕИК 204981039 , със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.Сарафово, ул. Антон Иванов №41, (наричано за краткост „БГ Адрес“).

БГ Адрес предоставя информация относно обхвата и съгласието на потребителите за обработка на личните данни, предоставени доброволно от потребителя и чрез приемане на Общите условия и настоящата Политика за защита на личните данни.

Личните данни на потребителите се обработват от БГ Адрес в съответствие с принципите, предвидени в Закона за защита на личните дани, Наредба №1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета от Комисията за защита на личните данни, и Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Дружеството, предоставящо Ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „БГ Адрес” ЕООД, ЕИК 204981039 , със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.Сарафово, ул. Антон Иванов №41,  [email protected],  телефон: +359896053142

 

            1. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.  Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:
Данни за клиента: три имена, ЕГН/дата на раждане, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес и в определени случаи данни за семеен статус, с оглед доказване правото на собственост върху недвижим имот.

Идентификационни данни като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция и в някои случаи семейно положение, са ни необходими за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти и изготвяне на необходимите документи в тази връзка.

Адрес на електронна поща, телефонен номер, мобилен телефон и адрес са ни необходими, за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други искания.

Банкови дани като информация за банката, в която имате сметка, IBAN, BIC/SWIFT код, банка кореспондент и други данни във връзка с извършени или предстоящи банкови транзакции са ни необходими с оглед съдействието ни във връзка с резервирането, продажбата или закупуването на недвижим имот.

При наличие на изрично съгласие от ваша страна, в зависимост от разрешенията на устройството Ви, ако публикувате в нашия уеб сайт, автоматично събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и мобилни точки. Лична информация се събира в момента, в който потребителите се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания. Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае. Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трети лица. Можете да оттеглите съгласието си, за получаване на тази информация по всяко време като се свържете с нас на [email protected].

2. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на личните Ви данни е необходимо с оглед предоставянето от БГ Адрес на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти, доколкото по смисъла на действащото законодателство му е вменено в задължение съхраняването на такива данни, както и на основание законните интереси на БГ Адрес и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се свежда до минимално необходимото за тази цел. Приемаме, че всеки потребител предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля. БГ Адрес не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от вас при посещението ви на нашия сайт

По отношение на лицата, с които предстои да сключим договор за посредничество при сделки с недвижими имоти обработваме следните данни: три имена, данни от документ за самоличност, данни от документи за собственост на недвижими имоти, актове за гражданско състояние, банкови данни и други данни, които са необходими за идентифициране на лицето, с оглед съставяне и издаване на необходимите документи във връзка с предоставянето на посредническите услуги.

Ние използваме Ваши лични данни за маркетингови цели, само при наличие на изрично съгласие за това от Ваша страна. Липсата на съгласие или неговото оттегляне не се отразява по никакъв начин на възможността да ползвате нашите посреднически услуги.

Всеки потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на електронна поща. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

3. ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. БГ Адрес въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

4. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени информационни носители и сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване. Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност. Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ДЕЦА           

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. При изпълнение на нашата дейност, за нас съществува реална възможност за обработване на лични данни на деца при посредничеството за извършване на сделки с недвижими имоти, които са собственост на деца или които ще бъдат придобити от деца. При закупуване на недвижим имот от дете е необходимо детето да бъде представлявано на сделката от някой от законните си представители - родители, настойник или попечител. Необходимо е да се удостовери връзката между детето и родителите. Съществува възможност родителят, действайки от името на детето си, да даде пълномощно на трето лице, с което закупеното имущество да става собственост на детето. Необходимо е също така да се докаже произхода на средствата, с които ще бъде закупен имота и ако средствата са на влог в банка на името на детето, е необходимо предварително разрешение на съда за изтегляне на средствата. При необходимост от обработване на лични данни на дете ние винаги искаме да ни бъде предоставено изрично съгласие за обработването на данните от детето (ако е над 14 години) и от неговите законни представители (родители или настойници).

            6.  ПОТРЕБИТЕЛИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)

Ако осъществявате достъп до нашите услуги от държава извън ЕС, Вие се съгласявате с прехвърлянето на Вашите лични данни в ЕС и обработката, употребата и достъпа до Вашите лични данни съгласно настоящата Политика.

7. ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството дава достъп до вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз, а именно: трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на БГ Адрес услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати, свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни, компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство.

8. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки потребител на уеб сайта www.bgadres.com има право във всеки един момент:

• да поиска потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и да поиска копие от неговите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни. 
• да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато е възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на негово съгласие и оттегли това съгласие;

когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. 
Може да бъде отказано заличаване на личните данни на потребител по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение от БГ Адрес или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на БГ Адрес; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
• да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
• да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БГ Адрес да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; БГ Адрес не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на БГ Адрес имат преимущество пред вашите интереси.
• да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на БГ Адрес, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин
• да направите възражение срещу  обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да изпратите искането си на електронна поща [email protected]. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните ви, копия от определена информация от профила ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство. Можете да оттеглите съгласието си във връзка с получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на [email protected]. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

9. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност. В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани. Данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период от 5 години. Данните, които са предоставени при подаване на обява чрез сайта ни се съхраняват за период от 5 години. При сключване на посреднически договор данните се съхраняват за период от 5 години след прекратяване на договора. Данните за местоположение се съхраняват за период от 5 години.

10. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

БГ Адрес си запазва правота да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

11. НАДЗОРЕН ОРГАН

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:
Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg/

12. КОНТАКТИ

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на посочените на титулната ни страница контактни данни или на телефон +359 896 053 142 и e-mail: [email protected].

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля да се запознаете: Общи условия за ползване на сайта БГ Адрес

Търсене