Недвижими имотиморе България

Българско гражданство

 1. Home
 2. / Българско гражданство
Българско гражданство
18.02.2019

Как мога да получа българско гражданство? Има няколко основания да станем български гражданин.


Първият от тях е гражданство чрез натурализация. Съгласно чл. 12 от Закона за българското гражданство, лице, което не е гражданин на България, ако към датата на подаване на заявлението отговаря на едно от следните изисквания:

 •     Човека е пълнолетен;
 •     Най-малко преди 5 години е получил разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България;
 •     Той не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него не е образувано наказателно дело за такова престъпление, освен ако то вече е било преоценено;
 •     Той има доход или професия, което му дава възможност да се издържа в България;
 •     Владее български език, който се създава по начин, определен от министъра на образованието, младежта и науката;
 •     Освобождаване от друго гражданство или ще бъде освободено от него при приемането на българско гражданство. (Изключение прави съпругът на български гражданин).


Българското гражданство може да бъде получено в по-кратък срок, или по-точно в 3 години, ако освен описаните по-горе условия кандидатът отговори и на едно от следните:

 •     Регистриран брак с български гражданин най-малко 3 години;
 •     Кандидатът е роден на територията на Република България;
 •     Разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване е получено преди лицето да стане възрастен.


Също така, основата за получаване на българско гражданство е:

 •     Български произход;
 •     приемане от български гражданин при пълно осиновяване;
 •     един от родителите е български гражданин.Законът за българското гражданство изключва възможността за получаване на гражданство само ако чуждестранното лице е собственик на недвижимо имущество в България.


Друга причина за получаване на гражданство - специални услуги за Република България. На тази основа чуждестранно лице може да получи българско гражданство, ако то е в интерес на страната или ако лицето има специални услуги на държавата в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологиите, културата или спорта. Заслугите в икономическата сфера включват наличието на чуждестранни инвестиции в страната, които биха могли да помогнат за развитието на икономиката и за повишаване на заетостта на пазара на труда. Чуждестранните инвестиции трябва да отговарят на следните изисквания:

 •     Трябва да бъде свързано със създаването на ново предприятие, с разширяване на съществуващо предприятие или дейност; с разширяване на производството на предприятието / дейността с нови продукти, със значителни промени в холистичния производствен процес на съществуващото предприятие или дейност.
 •     Трябва да се извършва в специфичните икономически дейности, описани в PNELI, промишлени дейности - преработваща промишленост; в сектора на услугите - дейности в областта на информационните технологии, научноизследователската и развойна дейност, образованието, хуманното здравеопазване и медицинските и социалните грижи с настаняване; складиране на стоки и поддържащи дейности в транспорта. Приоритетните инвестиционни проекти включват например инвестиционни проекти, свързани с изследователска и развойна дейност, опазване на околната среда, подпомагане на работниците в неравностойно положение и работници с увреждания.
 •     Приходите от инвестиционния проект трябва да бъдат най-малко 80% от общия доход на предприятието.
 •     Срокът на инвестицията трябва да бъде до 3 години от началото на работата по проекта до неговото завършване.
 •     В един обект размерът на инвестицията варира от 2 милиона. до 20 милиона лева.
 •     Най-малко 40% от разходите трябва да се финансират от техните собствени ресурси.
 •     Трябва да създава и поддържа заетост, пряко свързана с инвестиционния проект.


Инвестициите трябва да бъдат подкрепяни най-малко 5 години, а за малките и средни предприятия - най-малко 3 години. Минималната инвестиция е 1 млн. Лева.


Нашите опитни адвокати могат да ви съветват по всички въпроси, свързани с получаването на българско гражданство.

Търсене